Архив за месяц: Декабрь 2015

30 декабря 2015

ПРИКАЗ

275. от 30.12.2015 г.

г. Алматы

ТЕМА: «АлматыЭнергоСбыт» ЖК-дан   бір көзден сатып алу тәсілімен сатып алу туралы/О закупке способом из одного источника с  ТОО «АлматыЭнергоСбыт»

Содержание :

«АлматыЭнергоСбыт» ЖШС-дан бір көзден

сатып алу тәсілімен сатып алу туралы

«Самұрық-Қазына» АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілген (2012 жылғы 26 мамырдағы № 80 хаттама) «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ және акцияларының елу және одан көп пайызы (қатысу үлестері) меншікті немесе сенімді басқару құқығында «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тікелей немесе жанама тиесілі ұйымдардың тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді сатып алу қағидасының 137-тармағы 21-тармақшаларына сәйкес, БҰЙЫРАМЫН:

1. «АлматыЭнергосбыт» ЖШС-дан бір көзден сатып алу тәсілімен, жалпы сомасы ҚҚС-сыз  74 327 000,00 (жетпіс төрт миллион үш жүз жиырма жеті мың) теңге 00 тиын электр энергиясын сатып алу жүргізілсін.

2.Осы бұйрықтың орындалуын өзім бақылаймын.

О закупке способом из одного источника

с ТОО «АлматыЭнергоСбыт»

В соответствии с пп.21) п.137 Правил закупок товаров, работ и услуг АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и организациями, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия), которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Казына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденных решением Совета директоров Фонда (протокол № 80 от 26 мая 2012 года), ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Осуществить закупку электрической электроэнергии способом из одного источника, на общую сумму 74 327 000,00 (семьдесят четыре миллиона триста двадцать семь тысяч) тенге 00 тиын без учета НДС, у ТОО «АлматыЭнергосбыт».

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Рубрика: Из одного источника